Dane osobowe
Dokumenty zakupu
Dozwolone formaty plików: JPG, PDF
Maksymalna wielkość pliku: 5MB.
Dodaj plik(i)...
* pola wymagane
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach (informacje handlowe) w formie elektronicznej (przez e-mail), bardzo prosimy o wyrażenie na to poniższej zgody. Udzielenie poniższej zgody nie jest konieczne do wzięcia przez Państwa udziału w działaniach, w związku z którymi wypełniają Państwo ten formularz.

Powyższą zgodę można wycofać w każdym czasie, poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com. Wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostaną podane, BSH nie będzie w stanie w pełni wykonać działań opisanych w niniejszym Regulaminie.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe tj. w celu:
 • wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy zawartej w wyniku akceptacji przez Państwa niniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących:
  • weryfikowanie zgodności Zgłoszeń z Regulaminem Akcji oraz rozpatrywanie reklamacji;
  • przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych;
  • zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności;
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  • wewnętrzne cele biznesowe, wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w ramach wewnętrznych rozliczeń BSH, weryfikacja zgodności z procedurami wewnętrznymi BSH;
  • marketing bezpośredni produktów i usług własnych BSH;
  • jeżeli wyrazili Państwo również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu;
 • w celu spełnienia wymogów wynikających z prawa (np. w zakresie przechowywania danych księgowych) - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

[Profilowanie] Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną będziemy dokonywać profilowania poprzez analizę oraz wykorzystywaniu danych zebranych w toku Akcji w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować w wysyłanych Państwu treściach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie). W ramach profilowania możemy łączyć dane osobowe z Państwa konta My Bosch zebrane w ramach innych promocji, w których brali Pastwo udział, w tym z promocji z aplikacji Home Connect oraz internetowego sklepu serwisowego Organizatora. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa prawa.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów wskazanych powyżej przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

[Prawo sprzeciwu] Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w tym do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Dane kontaktowe] [Wycofanie zgody] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=pl. Wycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com

[Inspektor Ochrony Danych] Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

[Odbiorcy danych] W celach wskazanych powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), doradcy, księgowi i biegli rewidenci, kancelarie prawne, organy administracji, sądy i inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa. ...wyświetl całąukryj treść
664 728 995
Pon-Pt od 9.00 do 17.00